Koronavirus: Odklad splátek úvěrů

Odklad splátek úvěru není automatický. Příjemce úvěru musí oznámit poskytovateli úvěru, tedy například bance či jiné osobě, že má v úmyslu využít možnost odkladu splátek. Součástí oznámení je prohlášení, že příjemce úvěru má v úmyslu využít ochrannou dobu z důvodu negativního ekonomického dopadu pandemie COVID-19 na jeho osobu. Odklad splátek pak započne běžet od prvního dne měsíce následujícího po podání oznámení. Poprvé tedy bude možné odložit splátku až za květen 2020, pokud se vám podaří udělat oznámení ještě v dubnu.

V současné situaci se nemálo osob, ať už fyzických, či právnických, potýká s finančními problémy, zejména pak s neschopností splácet sjednaný úvěr, hypotéku anebo půjčku. Od pátku 17. 4. 2020 platí zákon 177/2020 Sb., který umožňuje jak fyzickým tak právnickým osobám odložit splátky svých úvěrů.

Požádat o odklad splátek úvěrů mohou jak fyzické osoby spotřebitelé, tak živnostníci a právnické osoby.

Splátky je možné odložit u všech úvěrů či půjček, včetně hypoték, které byly sjednány a čerpány před 26. 3. 2020. V případě hypoték je možné splácení pozastavit také u smluv sjednaných před 26. 3. 2020, které byly čerpány po tomto datu.

Pozor, nelze žádat o odklad splátek v případě, že k 26. 3. 2020 byl příjemce úvěru v prodlení se splácením po dobu delší než 30 dnů. Zákon pak stanovuje i jiné výjimky, například odklad splátek se neposkytuje na revolvingové úvěry a některé další typy transakcí úvěrového charakteru.

Co to znamená pro příjemce úvěru

Odklad splátek úvěru není automatický. Příjemce úvěru musí oznámit poskytovateli úvěru, tedy například bance či jiné osobě, že má v úmyslu využít možnost odkladu splátek. Součástí oznámení je prohlášení, že příjemce úvěru má v úmyslu využít ochrannou dobu z důvodu negativního ekonomického dopadu pandemie COVID-19 na jeho osobu. Odklad splátek pak započne běžet od prvního dne měsíce následujícího po podání oznámení. Poprvé tedy bude možné odložit splátku až za květen 2020, pokud se vám podaří udělat oznámení ještě v dubnu.

V případě fyzických osob, ať už spotřebitelů či živnostníků, dojde k pozastavení splácení úroků a jistiny, nicméně za dobu, po kterou trvá pozastavení splácení úvěru, vzniká úvěrující osobě právo na úrok, který musí úvěrovaný zaplatit ke konci období odkladu splátek.

Výše úroku je upravena jen ve vztahu ke spotřebitelům, pro které je po dobu pozastavení splátek úrok stanoven jako repo sazba zvýšená o osm procentních bodů, aktuálně tedy devět procent, není-li původně sjednaný úrok nižší.

U úvěrů právnických osob dojde k pozastavení splácení pouze u jistiny. Právnické osoby musí i po dobu pozastavení splátek hradit sjednaný úrok a jiné průběžné platby.

Co to znamená pro úvěrující osoby

Předně úvěrující osoby nejsou jen banky nebo poskytovatelé nebankovních úvěrů. Může se jednat i o jiné podnikatele nebo o osoby, které takovou pohledávku nabyly.

Úvěrující osoby musí určit alespoň jeden komunikační kanál, kterým je možné oznámení o odkladu splátek učinit prostředky na dálku. Pokud ho neurčí, může si příjemce úvěru stanovit vhodný způsob pro doručení oznámení sám.

Poskytovatel úvěru musí potvrdit přijetí oznámení o odkladu splátek, případně upozornit příjemce úvěru na chyby a vyzvat ho k opravě. Do 30 dnů pak má povinnost příjemci úvěru zaslat vyrozumění o počátku a konci ochranné doby (o době, po kterou trvá odklad splátek úvěru) a o platbách, které bude třeba po jejím skončení zaplatit.

Úvěrující osoba nemůže odklad splátek odmítnout, pouze zkoumá, zda má oznámení všechny náležitosti.

Jaké účinky má odklad na úvěrový vztah?

O délku ochranné doby, tedy o dobu, po kterou je splácení pozastaveno, se odkládá čas plnění úvěru. Stejně tak se prodlužuje doba trvání zajištění úvěru a období, pro které byla sjednána pevná zápůjční úroková sazba.

Pokud bude osobě čerpající úvěr odloženo splácení úvěru, může být tato informace předána dlužnickým registrům pouze, bude-li doplněna o údaj, že odložení splátek bylo realizováno v souvislosti se zákonnými opatřeními v rámci COVID-19. V rámci posuzování úvěruschopnosti dlužníka se k této informaci nesmí přihlížet.

ŘEŠÍTE ODKLAD SPLÁTEK ÚVĚRŮ? NAPIŠTE NÁM.

NAPIŠTE NÁM

    Osobní údaje, které vyplníte ve formuláři, použijeme pouze k tomu, abychom vám odpověděli emailem nebo vám zavolali. Můžete nás kdykoliv požádat, abychom už vaše osobní údaje nezpracovávali. Osobní údaje nepředáváme žádným třetím stranám.